Thursday, 11 September 2014

बावन आखर ल परघाबो

बावन आखर ल परघाबो
हिन्दी भाखा के गुन गाबो ।

अँगरेज़ी तो परदेशी ए
हिन्दी भाखा म गोठियाबो ।

हिन्दी म जमो पढाई होही
काबर पर के जूठा खाबो  ?

दुनियॉ के अँगना म भैया
हिन्दी भाखा ल बगराबो ।

'शकुन' सबो के भाखा हावय
पर के घाट म काबर जाबो ?

No comments:

Post a Comment