Tuesday, 13 August 2013

सोन चिरैया


सोन - चिरैया  बनाबो  भारत  ल  सोन - चिरैया  बनाबो । 
परदेशी - हाट ल भगाबो  भारत ल सोन- चिरैया  बनाबो

खेती - किसानी ल पहिली बचाबो 
नई   डारन  जहरीला  -  खातू  गोबर -  खातू   ल  डारबो। 
सोन - चिरैया  बनाबो  भारत  ल  सोन - चिरैया बनाबो । 

गौ -  माता के बने सेवा ल करबो
गोरस  के  तस्मै  खाबो  भारत  ल सोन- चिरैया बनाबो । 
सोन - चिरैया  बनाबो  भारत  ल  सोन - चिरैया  बनाबो

देशी  ल  खाबो  देशी   पहिरबो
पूँजी  ल  अपन  बढाबो  भारत ल सोन - चिरैया  बनाबो ।
सोन - चिरैया  बनाबो  भारत  ल  सोन - चिरैया  बनाबो

आसन  ल करबो  प्राणायाम  करबो 
तन मन ल स्वस्थ बनाबो भारत ल सोन चिरैया बनाबो
सोन - चिरैया बनाबो  भारत  ल  सोन -  चिरैया  बनाबो । 

स्विस बैंक के पैसा ल लहुटा के लानबो
जूना  प्रतिष्ठा  ल  पाबो  भारत  ल  सोन - चिरैया  बनाबो । 
सोन - चिरैया  बनाबो  भारत  ल  सोन -  चिरैया  बनाबो । 

शकुन्तला शर्मा ,  भिलाई [ छ  ग  ]

No comments:

Post a Comment